Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κύρια Μελέτη
Μη Τεχνική Περίληψη
Έγγραφα:
Γνωμοδότηση της Π.Π.Ε.Α. – Α.Π. ΕΥΠΕ/οικ.144824/24/09/2009 /
Νομαρχιακή Απόφαση Χαλκιδικής 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) και 01α/434 (ΦΕΚ 719Β/16.04.2009) περί των «Όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής»)

Παράρτημα I : Φωτογραφική τεκμηρίωση
Παράρτημα II : Χάρτες – Σχέδια
Παράρτημα III : Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Παράρτημα IV : Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός δειγμάτων
Παράρτημα V : Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Παράρτημα VI : Εκτίμηση διασποράς σωματιδίων και αέριων ρύπων
Παράρτημα VII : Εκτίμηση διασποράς θορύβου / Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανατινάξεις
Παράρτημα VIII : Εκτίμηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων
Παράρτημα IX : Μελέτη ισοζυγίου κόστους – οφέλους προτεινόμενου έργου
Παράρτημα X : Σεισμοτεκτονική μελέτη
Παράρτημα XI : Υδρογεωλογικές μελέτες
Παράρτημα XII : Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

πηγη: soshalkidiki 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου